info@sample.com 0212595995
Tag: نظافت منزل کرج
برنامه ی نظافت سرویس بهداشتی

سرویس بهداشتی بیشترین میزان آلودگی و میکروب را دارد و به سهولت آن را به بدن انسان انتقال می سازد از این رو نظافت مکرر و به دفعات زیاد و ضدعفونی کردن این محیط ضروری و مهم است. فواصل زمانی کوتاه بین هر نظافت، نظافت اصولی و صحیح، استفاده از مواد شوینده مناسب عواملی موثر

Loading...